තයරිස්ටර් Thyrister


                                            තයරිස්ටර් Thyrister

                 තයරිස්ටරය යනු ට්‍රාන්සිස්ටර් පවුලේම සාමාජිකයෙකි. එනම් PN සන්දි වල සංයුකතයකි. PN සන්ධි වල සංයුක්තයකි. PN සන්ධියක් ඩයෝඩයකි. PN සන්ධි 2ක් ට්‍රාන්සිස්ටරයකි. (ඉතිරිය බලන්න)


 PN සන්ධි 2ට වඩා වැඩි වූ විට  එනම් 3, 4, 5 හෝ ඊට වඩා වැඩි වූ විට ඒවා තයරිස්ටර් වශයෙන් හදුන්වයි. තයරිස්ටර් ද ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග 6කි.
 

ඉතිරිය හා සම්පූර්ණ ඩොක් එක බා ගන්න.
1.DOWNLOAD
2.DOWNLODE