රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක කොටස් හා අවධි හදුනාගනිමු

1. Speaker
2. Yoke
3. Video Amplifier
4. CRT Socket
5. High Voltage Section
6. Bridge Diode
7. Regulator
8. Audio Amp (green square) Audio Section
9. Tuner
10. Flyback
11. Chopper
12. EEPROM (Memory IC)
13. Vertical
14 Horizontal