රුපවාහිනී යන්ත්‍රයක ක්‍රයාකාරීත්වය

CRT රුපවාහිනී යන්ත්‍රයක ක්‍රයාකාරීත්වය මෙම pdf ගොනුවෙහි ඇත.
DOWNLODE