එස් එම් ඩී කොඩ් බුක්

                                                 SMD cord book

                                      (smd ic transistor diode)       DOWNLOAD