ෆ්ලයි බැක් ඩිස්චාජ් කිරීම හා රූපවාහිනී තිරය උඩු යටිකුරු කිරීම

                            ෆ්ලයි බැක් ඩිස්චාජ් කිරීම හා රූපවාහිනී තිරය උඩු යටිකුරු කිරීම වම දකුණ මාරු කිරීම


DOWNLOAD