රෙසිස්ටර් කලර් කොඩ් ඔල් බැන්ඩ්

                                                        (ඉතිරිය බලන්න)