රූපවාහිනී අලුත්වැඩියාව

                                                Television Science රුපවාහිනි විද්‍යාව

         යම් කිසි තැනක ඇති නිස්චල හෝ චන්චල වස්තුවක් තවත් තැනක සිට වයර් සම්බන්දයක් ඇතුව හෝ නැතුව තවත් තැනක සිට ඒ ආකාරයටම නැරබීමට ඉගැන්වෙන විද්‍යාව රුපවාහිනී විද්‍යාව වේ.   (ඉතිරිය කියවන්න)

        ලෝ මුලින්ම බාවිතය සඳහා යොදා ගනු ලැබුවේ ගුවන් විදුලි මධ්‍යයයි. එනම් හඩක් විද්‍රයුත් සංඥාවක් බවට පත් කර එය තරංගයක් සමඟ මුසු කර ගුවන් ගත කිරීමේ ක්‍රම වේදයයි. මෙම ක්‍රමයට අනුව ආලෝකයද සංඥාවක් කල හැකි නම් දර්ශනය විද්‍රයුත් සංඥාවක් බවට පත් කර මින් විසිරුවා හැරිය හැකි බව තෝමස් අල්වා එඩිසන් මහතා විසින් සොයා ගන්නා ලදී.
සම්පුර්ණ ලිපිය බා ගන්න.
                       DOWNLOAD