ට්‍රාන්සිස්ටර් ඩෙට බුක් ඔන් ලයින් transistor data book

ට්‍රාන්සිස්ටර් ඩෙට බුක් ඔන් ලයින්


     මෙකෙන් පුලුවන් අපට අවශ්‍ය ට්‍රාන්සිස්ටරයේ අංකය සර්ච් බෙක්ස් එකේ ගහල එන්ටර් කරල ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ විස්තරයි එකට සමාන වෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් බලාගන්න
මෙන්න ලින්ක් එක