ශබ්දය හදුනාගැනීම හා ශබ්ද පද්දති අධ්‍යනය කිරීම

ශබ්දය හදුනාගැනීම හා ශබ්ද පද්දති අධ්‍යනය කිරීම


      ශබ්දය යනු මිනිස් කනෙහි ඇති කර්න පටහ පටලය දෝලනය කිරීමෙන් දෝලනය කිරීමෙන් ඇති කරන කම්පනය මොලය තේරුම් ගැනීමෙන් ඇතිවන සංඥාවයි. මෙය විද්‍යුත් සංඥාවක් වශයෙන් මොලය තේරුම් ගන්නේ සංඥාව මතයි මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය වන්නේ සබ්ධය කන් ගොට්ටේ හැපී ඇති කරන සුළු කම්පනය කර්න සංඛය හෙවත් මුද්ගලිකාව, නිගාතය හා කරන ස්නායු පද්ධතිය ස්ටු ස්නායු (ඉතිරිය කියවන්න)

   මගින් කට හඩෙහි ඇති කොටස් 3 උච්ච මධ්‍ය හා පහල යන පරාස 3ට බෙදෙයි. එහිදී උච්ච සංඛ්‍යාත පරාසය යනු හයිස්ය Hize. මෙහිදී කට හඩෙහි ඇති සියුම්ම සබ්ධ පරාසයන් වෙන් කරයි. ඉන් පසු පහල සංඥා වෙන් කරයි ඒවා බේස් වශයෙන් හදුන්වයි. මේවා සබ්ධයේ ඇති ගැබුරු තැන් වේ. උච්ච සහ පහල සංඥා හැරුනු  විට ඒ අතර මැද ඉතිරිවන සබ්ධ පරාසයන් වන්නේ මධ්‍ය සංඥා පරාසයයි. මෙය අතර මැදි සංඥා පරාසයන් ඇති කරයි. මේවා සභාවික තෝරා ගන්නා ආකාරයයි. එසේ උවත් කෘතිමව උත්පාදනය කිරීමේදී පරාස 3 වෙන් කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් පරිපථයක් මගිනි ඒවා සවුන්ඩ් ක්‍රොෂ් ඕවර් ලෙස හදුන්වයි. එසේම මෙම පරාස තෝරා ගත් පසු ඒවා පිට කිරීම සදහා යොදා ගන්නා ස්පීකර් වර්ග 3කි. එනම් උච්ච සංඛ්‍යාත නිකුත් කරන්නේ ටියුටර් මගිනි. පහල සංඛ්‍යාත පිට කරන්නේ වූපර් මගිනි මධ්‍ය සංඛ්‍යාත නිකුත් කරන්නේ මිඩ් රේන්ජ් වශයෙන් ස්පීකර් 3කි.
                                                                                   උච්ච සංඛ්‍යාතය  - high freguncey  -tribels
මධ්‍ය සංඛ්‍යාතය  - mid freguncey    -mids
පහල සංඛ්‍යාතය  -low freguncey    -bass
     සබ්ධ පරාස බෙදිමේ පරිපථ යටතේ බාවිත වන අදියර වන්නේ cros over පරිපථයකට amp එකක් හරහා wats ප්‍රමාණයක සබ්ධ පරාසයක් දුන්විට cros over පරිපථය එය පරාස 3ට වෙන් කරයි. එනම් tribel, bass හා mid වශයෙනි. එවිට cros over පරිපථයෙන් පිටවන සංඥා ආදාල ස්පීකර් වලට වෙන වෙනම ලබාදීම මගින් නිවැරදි සබ්ධ පරාසයක් ස්‍රාවකයාට ඇසේ පහත දක්වා ඇත්තේ මෙම ක්‍රයාකාරීත්වයයි.
ලිපිය බා ගන්න DOWNLODE