බෆල් නිෂ්පාදනය

                                              බෆල් නිස්පාදනය         බෆල් නිස්පාදනයේ සිට මේ දක්වාම මෙම cross over ෆිල්ටර් ක්‍රමය බාවිත වන අතර cross over වෙත සංඥාව දිමට පෙර එය ඉක්වලයිසර් එකකට හෝ සවුන්ඩ් ප්‍රොසෙසර් එකකට සම්බන්ධව ලබා දීම මගින් තවත් උසස් තත්වයේ සබ්ධ පරාසයක් ලබාගත හැකිය. සබ්ධය බාව්තයේදී පහත (ඉතිරිය කියවන්න)

 ක්‍රම බාවිත කල හැකිය.
Mono sound system         - එක මාර්ග සබ්ධ ක්‍රමය
Stereo sound system        - ද්වි මාර්ග සබ්ධ ක්‍රමය
Surround sound system   -  වට මාර්ග සබ්ධ ක්‍රමය 2.1
                                                                               3.1     dts හෝ Dolby
                                                                               5.1
                                                                               8.2
       ඉහත ක්‍රම වලින් මොනෝ ක්‍රමය යනු තනි බෆල් එකක් මගින් සබ්ධ පරාසයන් සියල්ලක්ම පිට කරන ක්‍රමයයි මෙය දියුනු වී ස්ටීරියෝ ක්‍රමයට මාරු වු පසු මොනෝ ක්‍රමයට වඩා තාත්වික වු සබ්ධයක් ලබා ගත හැකි වේ. නමුත් වඩාත් තාත්වික වු සබ්ධයක් ලබාගත හැක්කේ සරවුන්ඩ් ක්‍රමයෙන්ය. පසු කාලිනව සොයා ගන්නා ලද සරවුන්ඩ් ක්‍රමය දියුනු වුයේ ඉහත වශයෙනි. එහි අනු පිලිවෙල ඉහත දක්වා ඇත. නුතන සිනමා හලක dts සබ්ධය ලබා ගන්නා ආකාරය පහත දක්වා     ඇත.
      සරවුනඩ් ක්‍රමයේදී සරවුන්ඩ් ලබා ගත හැකි වන්නේ ක්‍රම දෙකකටය එනම් dts හා Dolby වශයෙනි. මෙයින් දියුනු ක්‍රමය වන්නේ dts  ය. dts ක්‍රමයේ දල සේයා පටයේ සටහන් කර ඇති ප්‍රධාන සබ්ධ පරාස සාමාන්‍ය ක්‍රමයට ලබා ගන්නා අතර අමතර dts සබ්ධ පරාස වෙනම ලේසර් ඉන්ඩිකේටරයක් මගින් ලබා ගෙන එම සංඥාවට අනුව අමතර cd ධාවන යන්ත්‍රයක් ක්‍රියා කරවයි. මෙම cd යන්ත්‍ර වල අමතර dts සබ්ධයක් තැටිගත කර ඇත. එවා ඉන්ඩිකේටරය මගින් තෝරා ගෙන cd වලින් බෆල් වලට ලබා දෙයි. එහිදි 5.1 ක්‍රමයට අනුව සරවුන්ඩ් බෆල් 5කුත් සබ් වූෆර් 1කුත් බාවිත වේ. සබ් වූෆරය සහ සරවුන්ඩ් බෆල් සදහා cd වලින් දෙන සබ්ධය බෙදන්නේ සවුන්ඩ් ප්‍රොසෙසරයකිනි. Dolby ක්‍රමෙය්දී වනුයේ සබ්ධය වෙන වෙනම බෙදීමක් නොකෙරෙන අතර එකම ස්තරයක පිහිටයි. පසුව අවසන් වශයෙන් පරාස වලට බෙදීම සිදු වේ.
ලිපිය බා ගන්න  DOWNLODE