ෆ්ලයි බැක් ඩේට flyback pinout

                 PIN OUT DAN PERSAMAAN FLYBACK
154-064P
154-177B
FCK-14B047
6174-8004A[KADANG 12V/16V GA ADA]
6174Z-6040X
C _ 180v _ B+ _ Gnd _ 16v _ 24v _ 40v _ Abl _ Heater _ Afc

154-064G
154-177E
C-180V-92V-125VBOST--24V-12V-GND-ABL-HT-AFC
                                             (ඉතිරිය කියවන්න)

F 0101KM-SA
F 0141 PE-M
C _ B+ _ Gnd _ 24v _ 16v _ Afc _ 180v _ Gnd _ Heater _ Abl

K 148 TC
C – 180v _ B+ – Gnd _ Afc _ 16v _ Abl _ Heater _ Nc _ Nc

FCG 2045 BL
Afc – 16,5v _ Heater _ Boost-up _ B+83v _ Gnd _ Nc _ C _ Abl _ 175v _ 24v

FSA 16012M
DCF 2077A
DCF 1577
FSA 16012M
C – B+ – Afc _ Boost-up _ 16,5 _ Abl _ 25v _ Gnd _ 185v _Heater

JF 0501-1206
C _ B+ _ 180v _ 16v _ 25v _ Heater _ Gnd _ Abl _ Afc _ Nc
                   සම්පුර්ණ doc එක බා ගන්න.  DOWNLOAD