රෙසිස්ටර්

smd රෙසිස්ටර් වල අගය හැඩය ප්‍රමාණ ඇතුලු හැම දේම මේ pdf  එකේ තියවන බා ගන්න. (ඉතිරිය බලන්න)


 පහල DOWNLOAD බට්න් එක ක්ලික් කර තප්පර කිහිපයකින් දකුනු පස ඇති SKIP AD ක්ලික් කරන්න ඉන්පසු ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.