ඉලෙක්ට්‍රොනික් සොෆ්ට්වයා 1

මේක පොඩි සොෆට්වයා එකක් පොඩ් වුනාට වැඩ ගොඩක් තියනව රෙසිස්ටර් කලර් කොඩ්(4 බැන්ඩ් 5බැන්ඩ්) හොයන්න කැපසිටර් කලර් කොඩ් හොයන්න එවගේ සිරියල් පැරලල් කරල අගය හොයන්න තවත් වැඩ ගොඩක් තියනව දාලම බලන්නකො.

     DOWNLOAD