ටීවී අලුත්වැඩියාව 2 රූපවාහිනී පරිලෝකන ක්‍රියාකාරිත්වය.

 රුපවාහිනි පරිලෝකන ක්‍රියාකාරිත්වය.


         
         විඩියෝ කැමරිවක් මගින් ලබා ගන්නා සංඥා ද්‍රශ්‍යා සංඥා වශයෙන් හදුන්වයි. එවා commen video signal වශයෙන් බාවිත කරයි. කැමරාවේ මයික් එක මගින් ලබා ගන්නා හඩ විද්‍යුත් සංඥාවක් බවට පත් කරිමෙන් පසු එය හදුන්වන්නේ ශ්‍රව්‍යා සංඥාවක් ලෙසයි. Audio Signal මෙහිදි තේරුම් ගත යුත්තේ විඩියෝ කැමරාවෙන් නිකුත් වන්නේ Audio ​සහ Video සංඥාවන් බවයි. ඉතිරිය කියවන්න

 එවැනි කැමරාවකින් පටිගත කරගත් පසු එය චුම්බක පටයක් මත සටහන් වේ. එය නැවත නැරබීම සදහා VCR එකකට ඇතුල් කල විට VCR එක මගින් නිකුත් වන්නේ Video සහ Audio Signal එකකි.
       ඉහත ද්‍රශ්‍යා හා ශ්‍රව්‍යා සංඥා තුල සංඥා කිපයක් ගැබ්වී ඇත. ඒවා නම්.

ශ්‍රව්‍යා සංඥාව - Audio Signal
ද්‍රශ්‍යා සංඥාව - Video Signal
හිස් කිරීමේ සංඥාව - Blanking Signal
සමාන කිරිමේ සංඥාව - Elegnlizing Signal
තිරස් සමකාලිකරන සංඥාව - Verticel Sync pulces
සිරස් සමකාලිකරන සංඥාව - Horicentral Sync pulces


    ඉහත සංඥා 6ය රුපවාහිනි සම්ප්‍රේක්ශනයෙන් විසිරුවා හැරේ. අංග සම්පුර්න රුපවාහිනි තරංගයේ මෙම සංඥා 6ය ගැබ්වී ඇත. මෙවා වාහක තරංගයත් සමග සම්ප්‍රේක්ශණ කුළුනෙන් ගුවන් ගත විම සිදුවේ. එය රුපවාහිනී ඇන්ටනාවේ වැදුනු පසු ඇන්ටනාවේදී වාහක තරංගය ඉවත් වේ. ඉන් පසු සංඥා 6ය ඇන්ටනා කේබලය දිගේ රුපවාහිනී යන්ත්‍රෙයේ ටියුනර් කොටසට ඇතුළු වේ.