විඩියෝ කැසට් රේකෝඩර් පළමු පාඩම

VCR / VTR යන්ත්‍ර අධ්‍යනය කිරීම
Video Cassette Recorder
Video Tape Recorder
              VCR යන්ත්‍ර යනු ශව්‍යා හා ද්‍රශ්‍යා ලෙස ආලෝකය සහ හඩ එකම පථයක් මත ගබඩා කිරීම සිදු කරන ක්‍රමයකි. ලොකයේ මුල්ම පටගත කිරීමේ ක්‍රමයක් බිහි වුයේ ඔඩියෝ තාක්ෂනය සඳහාය. ගුවන් විදුලි මාධ්‍යදී හඩ නොනැසී තබා ගැනීමට හා සන්ස්කරණ කටයුතු සඳහා මෙම ක්‍රම වේදය යොදා ගැනුනි. වර්ථමානයේ මේ සඳහා මෙමරි චිප් බාවිත වේ. පසුව රපවාහිනී මධ්‍යයත් සමඟ ශව්‍යා හා ද්‍රශ්‍යා සදහා බිහි විය. ඒ සඳහා විඩියෝ කැමරා බිහිවිය එම කැමරාවල පටිගත කිරීමේ පැක් එක ලෙස හදුන්වන්නේ VCR යන්ත්‍රයි.
ඉතිරිය කියවන්න

විඩියෝ පටයක් හදුනාගැනීම.
     මුල් කාලයේදී ඇනලෙගේ මගින් සිදු වූ අතර පසුව එය ඩිජිටල් ලෙස පරිවර්ථනය විය. පහත දක්වා ඇත්තේ 1970 සිට නිපදවූ විඩියෝ පට වර්ග වේ.

1970 Beta max
1972 VHS
1974 VHS c(compact)
1975 Super VHS
1985 Video8
1986 Hi8
1987 Digital Hi8
1988 v.matic low band
                                                                                    1989   v.matic hi band
                                                                                    1990 Beta cam
                                                                                    1992 Digi beta
                                                                                    2000 DV cam
                                                                                    2001 Mini DV cam
                                                                                    2002 Dvc pre
                                                                                (මෙම වර්ශ දල වශයෙන් බව සලකන්න)
     විඩියෝ ටෙප් එක මත ශව්‍යා හා ද්‍රශ්‍යා සංඥා පටිගත වන්නේ චුම්බක ස්ථරයක් තුලයි. මෙහි විඩියෝ හෙඩ් එක කරකැවෙන අතර ඔඩියෝ හෙඩ් න්ෂ්චලව පවතී. පහත දැක්වෙන්නේ විඩියෝ පටය තුල රුප හි ශබ්ද ගබඩා වී ඇති ආකාරයයි.