ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගැන සිංහලෙන්

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Tricx
          ඔන්න ඔක්කොටම තේරෙන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගැන සිංහලෙන් පාඩම් මාලාවක් කරන්න කියල හදන්නෙ. ඉට අමතරව Tv, set,home theater හා DVD යන්ත්‍ර වල ඩයග්ග්‍රැම් මේ බොලොග් එකේම දානව මම හිතනව ඉලෙක්ට්‍රෝනික් කරන අයට වැදගත් වෙයි කියල.